Medlemsinformation

Avgifter och avier
Har du frågor om din årsavgift eller om avgiftsavier ringer du Stockholms Fastighetsägarförening 08-617 75 00 eller e-post: kontakt@fastighetsägarna.se. Skulle du ha problem att betala avgiften i tid är det mycket viktigt att du omedelbart hör av dig. Enligt stadgarna är nyttjanderätten förverkad om bostadsrättshavaren dröjer med avgiften. Styrelsen är också skyldig att underrätta banken om bostadsrättshavaren dröjer med avgiften.

Bo
I enlighet med stadgarna vill föreningen att den som söker medlemskap och köper bostadsrätt också avser att bo i sin lägenhet. Om så inte är fallet har styrelsen rätt att avslå en medlemsansökan. Styrelsen har också rätt att ta ifrån någon ett medlemskap, det vill säga nyttjanderätten är förverkad, om lägenheten används till annat ändamål än det stadgarna anger. Att till väsentlig del använda lägenheten för näringsverksamhet, eller att utan tillstånd hyra ut den i andra hand, är stadgebrott som ger styrelsen rätt att återkalla medlemskapet.

Cykelställ och cykelrum
Cyklar ska parkeras i cykelställen eller i cykelrummet. Brandkårens regler förbjuder oss att ställa cyklar eller annat skrymmande, barnvagnar och inventarier till exempel, i trappuppgångarna eftersom dessa är utrymningsvägar.

Felanmälan
Information om felanmälan finns här. Observera att en jourutryckning kostar extra. Ring alltså bara jouren när något absolut inte kan vänta till nästa vardag.

Fest
Tänk på att just fest och hög musik är de absolut vanligaste orsaken till klagomål i en bostadsrättsförening. Sätt gärna upp en lapp om att du ska ha fest, så blir stämningen bättre. Kom ihåg att sätta upp lapp i bägge trappuppgångarna. Styrelsen kan alltså tvinga en störande person att flytta. Besittningsskyddet är i detta avseende svagare i en BRF än i en vanlig hyresrätt.
Om dina grannar festar och stör sent på natten – knacka på och säg till. Tycker du att det finns skäl, till exempel att det är ständigt återkommande störningar, ska du inte tveka att klaga till styrelsen. Om situationen är akut och spårar ur – ring polisen. Föreningen har inte någon egen störningsjour.

Miljö
Hushållssopor paketeras väl och läggs i sopnedkasten i respektive port.
Glas lämnas i grovsoprummet eller vid återvinningsstationen .Tänk på att även gamla dricksglas, fönsterglas, speglar och annat glasskröp också sorteras under ”glas” och med fördel kan kastas i glasbehållaren i stället fär i övriga soporna.
Tidningar och annat returpapper lämnas i grovsoprummet eller vid återvinningsstationen Ställ inte kassarna med returpapper i trappuppgångarna
Kartong och wellpapp lämnas i grovsoprummet eller vid återvinningsstation.
Grovsopor lämnas i grovsoprummet. Behöver du bli av med större mängder grovsopor, t ex vid ombyggnad i lägenheten, får du själv forsla bort grovsoporna till en återvinningsstation.
Batterier lämnas i grovsoprummet.
Begagnade tvättmaskiner, kylskåp och dylikt tas i retur när du får nya sådana hemkörda. Lämnas inte i grovsoprummet.
Elartiklar som innehåller fastmonterade batterier, till exempel eltandborstar, lämnar du i butiken, inte i sopnedkast eller grovsoprum.
Bil- och mc-batterier hör hemma på bensinmacken, inte i vårt soprum.
Färgrester och lösningsmedel får ej lämnas i grovsoprummet.

Ordningsregler
Spika och borra inte mellan 20.00 och 07.00 vardagar respektive 20.00 och10.00 lördagar, söndagar och andra helgdagar.
Musik får inte spelas så högt att den kan uppfattas som störande av de kringboende

Ohyra/skadedjur
Att drabbas av skadedjur i lägenheten är en obehaglig upplevelse. Föreningen har försäkring för skador som uppkommer av skadedjur och dessutom avtal om sanering.
Handla snabbt vid tex angrepp av mjölbaggar, så hindrar du dem från att sprida sig till andra lägenheter. Vänd dig då genast till Anticimex.

Stadgar
Läs dem noga, det är viktig information för dig som medlem i bostadsrättsföreningen. Här finns reglerna som gäller, och här regleras både dina rättigheter och skyldigheter. Brott mot stadgarna kan betyda att medlemskapet förverkas och du måste då flytta.

Störande grannar
Att regelmässigt störa grannar är brott mot stadgarna. Är den som stör en andrahandshyresgäst är ansvaret ändå bostadsrättshavaren. Tyvärr är oljud en vanlig orsak till klagomål. Skulle du drabbas av oljud eller annat bör du först själv tala med den som stör. De allra flesta är helt enkelt inte medvetna om att de är störande och problemen brukar upphöra efter ett vänligt samtal. Om problemet återkommer ska du föra dagbok med klockslag och datum och även typ av störning.
Hälsovårdsnämnden sköter db-mätning av buller och ljudstörning. En sådan mätning kan bli nödvändig om ärendet blir rättssak. Kontakta styrelsen skriftligt med dina uppgifter, så kan ärendet gå vidare.
Akut störande grannar som inte låter tala med sig är ett ärende för polisen. Du ringer själv till polisen, som ingriper och stoppar till exempel en fest. Föreningen har ingen egen störningsjour.

Tillträde till lägenheten
Ibland kan servicearbeten, exempelvis sotning, behöva göras i lägenheten. Vid dessa tillfällen måste reparatörer och förvaltare komma in i lägenheten.
Meddelande om servicearbeten kommer minst tre dagar i förväg med undantag för brådskande fall.

Ventilation
För att ventilationen skall fungera tillfredsställande krävs att tilluftventilerna i överkant på fönstren mot gården är öppna.

Årsredovisning och årsstämma
Ladda ned stadgar och årsredovisningar här

Överlåtelse
När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas som medlem i Brf Hornsgatan 39. Styrelsen ska också underrättas utifall att bostadsrätten är pantsatt. Skicka alla handlingar (köpekontrakt och ev pantsättningsdokument) direkt till föreningens kassör.
Föreningen tar ut en lagstadgad överlåtelseavgift av säljaren när en bostadsrätt överlåtes för att täcka administrationskostnaderna. Avgiften är 2,5% av prisbasbeloppet ( 1.182 kr 2020).

Balkong och terrass
Vissa av lägenheterna har balkong. Du får gärna plantera blommor och ställa ut stolar och bord.
Däremot behöver du styrelsens tillstånd - samt bygglov - för mer permanenta saker som påverkar husets exteriör. Det är inte tillåtet att bygga till exempel ett soltak utan att rådgöra med styrelsen. Tänk på att hänga eventuella blomlådor på insidan av räcket, så att de inte kan ramla ned och skada människor eller föremål. Tänk också på dem som bor under, när du vattnar.

Bygga om 
Om du vill bygga om är det mycket att tänka på. Du behöver bygglov om du vill göra ett större ingrepp t.ex. ta bort delar av eller en hel bärande vägg. Dessutom behövs alltid styrelsens tillstånd, vilket som regel ges om myndigheten inte haft något att invända. Observera att ingen annan än Stadsbyggnadskontorets bygglovsenhet har rätt att tillåta ingrepp enligt ovanstående. Tillstånd eller intyg, brev eller motsvarande från bygglovsenheten om att tillstånd inte behövs – krävs alltid.
Bygger du om utan tillstånd är det svartbygge. Du kommer att anmodas att återställa lägenheten även efter en försäljning, preskriptionstiden för svartbyggen av denna typ är i dag tio år. Dessutom debiteras du oavkortat den straffavgift som myndigheten kräver föreningen på.
Gör så här: ring eller skriv till bygglovsenheten, Stadsbyggnadskontoret i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan. Vi föreslår att du skriver. Berätta vad du vill göra i lägenheten. Där får du antingen avslag eller tillstånd, i form av bygglov eller bygganmälan, eller ett papper som intygar att tillstånd inte krävs. Myndigheten kan också upplysa dig om exakt vilken typ av ritning som behövs för just ditt ärende. Ritningar kan du skaffa själv på Stadsbyggnadskontoret. När du fått antingen tillstånd eller annat skriftligt intyg på att du får göra ändringen, skriv då till styrelsen och be om lov och bifoga papper från bygglovsenheten.

Förråd
Möbler eller bråte får inte förvaras i gångar eller korridorer varken på vind eller källare av utrymnings- och brandskäl, och fraktas bort. Kostnaden för det drabbar alla. Den som ”saknar sängen jag ställde på vinden/källaren utanför mitt förråd en tid” har alltså råkat ut för en helt regelmässig städning och får skylla sig själv.

Förverkan
Under särskilda omständigheter kan nyttjanderätten till din bostad förverkas. Detta kan ske:
om avgiften till föreningen ej erläggs
om bostadsrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd
om bostadsrätten används för annat ändamål än som bostad
om en väsentlig förändring av lägenheten görs utan styrelsens skriftliga tillstånd
om innehavaren i bostaden hyser någon på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem
om bostadsrätten vanvårdas
om ohyra sprids genom vårdslöshet
om föreningen vägras tillträde till lägenheten utan giltig anledning om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt.
Allvarliga missförhållanden måste ligga till grund för att nyttjanderätten skall förverkas. Åtgärderna vidtas först sedan den aktuelle bostadsrättshavaren nonchalerat tillsägelse från föreningens styrelse.
I samband med förverkandet av nyttjanderätten har föreningen rätt till ersättning för eventuella skado

Motioner
Du kan som enskild medlem påverka ditt boende bland annat genom att lömna in motioner för omröstning vid årsstämman. Bostadsrättsföreningen Hornsgatan 39 är en ekonomisk förening och fungerar enligt reglerna för en sådan. Lämna din motion till styrelsen i god tid före stämman och glöm inte att skriva under med namn och lägenhetsnummer. Inlämnade motioner med styrelsens svar lämnas ut tillsammans med kallelsen inför stämman.
Regler fär motionstid och annat finns i stadgarna.

Nycklar
Det finns inga extra nycklar till din lägenhet någon annanstans än hos dig. För nyckel till tvättstuga och grovsoprum kontakta samfälligheten. Behöver du en ytterligare "Blipp" till entrédörren, kontakta styrelsen.

Pantsättning
Alla handlingar som berör pantsättning skickas till Fastighetsägarna. Föreningen tar ut en lagstadgad pantsättningsavgift vid varje pantsättning för att täcka administrationskostnaderna. Avgiften är 2,5% av prisbasbeloppet (1.182 kr 2020).

Städning
Har du synpunkter på städningen – kontaka gärna styrelsen här. Det ger oss stöd och hjälp när vi förhandlar om pris och handlar upp nya tjänster.

Svartbygge
Att göra omfattande ombyggnad (ta bort eller göra ingrepp i väggar, vvs, el, dela eller slå ihop lägenhet etc) inne i bostaden utan att ha tillstånd är inte tillåtet. Det beror på att det kan vara en säkerhetsrisk och försvaga husets konstruktion. Att till exempel göra hål i en bärande vägg utan att ha tillstånd är lika med svartbygge och kan av myndigheterna beivras upp till tio år. Skulle det hända en olycka eller en skada i huset på grund av en felaktig ombyggnad gäller varken din eller föreningens försäkring. Du som bygger om, tänk på att en senare köpare kanske vill se de papper som gav dig tillstånd att t ex ta bort en vägg. Du kan bli skyldig att återställa lägenheten om tillstånd saknas. Mer information hittar du på Stadsbyggnadskontoret, Flemminggatan 4, kontaktuppgifter här. Du måste också ha tillstånd från styrelsen för en ombyggnad även om du får tillstånd från Stadsbyggnadskontoret. Se även rubriken ”Bygga om”.

Terrassen
Vi sköter själva vår terrass. Tänk på hur du lämnar den; ta t.ex. med dig dina sopor och rengör grillen om du använt den.

Vattenskada
Om du råkar ut för en vattenskada, ta omedelbart kontakt med både felanmälan och ditt försäkringsbolag. Råkar du ut för vattenskada på grund av grannen, gör samma sak och ta dessutom kontakt med dina närmaste grannar. Vid en vattenskada är det lägenhetsinnehavarens hemförsäkring som ska tas i anspråk för arbetet med lägenhetens ytskikt, oavsett orsaken till skadan. Om det inte går att bo kvar i en bostadsrättslägenhet när en vattenskada ska åtgärdas får den boendes hemförsäkring täcka kostnaderna för en tillfällig bostadslösning. Hemförsäkringen för en bostadsrätt är mer omfattande än för en hyresrätt.